รายชื่ออาจารย์
รายชื่ออาจารย์

 

รายชื่อคณาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

 

 

ชื่อ                                                            

 

 คุณวุฒิ

 

 

 

1.    

 

.นพ.สุขชาติ  เกิดผล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์   

..กุมารเวชศาสตร์โรคไต

Dr.med. (Heidelberg, FRG.)

.การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (The Boss)

.การพัฒนา แฟ้มผลงานครู (Portfolio) เพื่อพัฒนาครู

 

2.    

 

 

 

.นพ.สุมิตร  สุตรา

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์  

ป.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

MSc. Clinical Epidemiology (McMaster U. Canada)

Cert. in Education(T.U.L.S)  (Monash U. Australia)

Cert. in Level II Management (Toronto U. Canada)

Cert. in hepatitis Epidemiology (Kumamoto H. Japan)

 

3.    

 

รศ.นพ.สมพนธ์  ทัศนิยม

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์ 

อว. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

MSc. Clinical Epidemiology (McMaster U. Canada)

 

4.    

 

 

 

รศ.พญ.กุสุมา  ชูศิลป์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์  

MCH in Community (Nutrition) (Queenland U. Australia)

Cert. in Problem Based Learning (Limberg U. Netherland)

Cert. in Medical Education(Dundee U. Scotland)

Cert. in Research Development in Traditional Chinese Medicine (Guanxi Medical College, China)

Cert. in Lactation Management Education Program   (San Diego , USA)

Cert. in Teaching Bioethics (Songklanagarind U.)

Cert. in Management of Complex Humanitarian Emergencies (KKU)

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

5.    

 

.พญ.ผกากรอง  ลุมพิกานนท์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์  

ป.ว.โรคติดเชื้อในเด็ก

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว   

Cert. Post-doctoral Fellowship in Medical Microbiology (Creighton U. USA.)

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

6.    

 

 

 

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

อว. กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

อว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

Cert. in Pediatric Respiratory Medicine (Royal Hosp. For Children Edin. U. England)

Clinical Fellow in Pediatric Allergy and Clinical Immunology (Royal Children Hospital, Melbourne U. Australia)

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

7.    

 

.พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

อว. สาขาโลหิตวิทยา        

Cert. in Fellowship in Bone Marrow Transplantation (Japan)

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

8.    

 

 

 

ผศ.นพ.จรูญ  เจตศรีสุภาพ

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์   

Diploma in Dermatology

Cert. in Management of Complex Humanitarian Emergencies (CWRU. USA)

Cert. in Psychological Warfare (Institute of Psychological Securities)

Cert. in Medical Education (U.of Maastricht, Netherland)

Cert. in Weapons of Mass Destructuction  (Department of  National Security Council)

 

9.    

 

.นพ.มนัส  ปะนะมณฑา

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

..กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว    

Clinical Fellowship in Pediatric Cardiology (Japan)

Visiting Professor in Pediatric Cardiology (USA.)

 

10. 

 

 

 

.พญ.อวยพร  ปะนะมณฑา

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์   

อว.กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ

อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

Fellowship in Pediatric Endocrinology (USA.)        

 

11. 

 

 

 

รศ.พญ.อรรฆิศา  ไชกิจภิญโญ

 

..สาขากุมารเวช ศาสตร์

..กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว    

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

12. 

 

 

 

.พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์               

อว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ        

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว    

Cert. in Research and Clinical Trainee, Dept. of Pediatrics (Iwate Medical U. Japan)

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

13. 

 

 

 

รศ.นพ.สุรพล  เวียงนนท์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์                           

อว.กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

อว.เวชศาสตร์ครอบครัว                

Cert. in Pediatric Oncology (Tuebingen U. Germany)

Cert. in Pediatric Oncology  (Johns Hopkins U. USA.)

Cert. in Cancer Epidemiology (Lyon, France)

Cert. in Biostatistics (BenGurion U. Israel)

 

14. 

 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

 

15. 

 

รศ.นพ.ณรงค์  เอื้อวิชญาแพทย์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์   

อว.กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบประสาท

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

 

16. 

 

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์               

Cert. in Pediatric Nephrology (Melbourne U. Australia)

 

17. 

 

 

 

รศ.นพ.วิบูลย์  วีระอาชากุล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว                

Cert. Grandfathering of  Instructor Course of Pediatric Advanced  Life  Support

Cert. in International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics, KKU.

 

18. 

 

 

 

รศ.นพ.ภพ  โกศลารักษ์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

ป.ว.โรคติดเชื้อในเด็ก

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว    

Cert. in Retrovirology (NIH, USA)

Cert. in Virological Diagnosis of HIV (Tokyo, Japan)

 

19. 

 

 

 

รศ.พญ.ผกาพรรณ  เกียรติชูสกุล

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์               

ปว. ทารกแรกเกิด

Cert. in Neonatal Screening (Sapporo, Japan)

Clinical Fellowship Training in Neonatology (Rainbow Babies and Children Hospital, CWRU. USA)

 

20. 

 

 

 

รศ.พญ.เพ็ญศรี  โควสุวรรณ

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์                           

ป.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

Clinical Fellowship in Pediatric Gastroenterology (McMaster U. Canada)

 

21. 

 

 

 

ผศ.นพ.ชาญยุทธ์  ศุภคุณภิญโญ

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

อ.ว.กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

Cert. in Developmental Behavioral Pediatrics. (Rainbow Babies and Children Hospital, CWRU, USA)

 

22. 

 

ผศ.พญ.พัชรี  คำวิลัยศักดิ์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์               

อว.กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

Cert. in Pediatric Hemostasis and Thrombosis (The Hospital for Sick Children, Canada)        

 

23. 

 

ผศ.พญ.จรรยา  จิระประดิษฐา

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์                           

ปว. ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Cert. in Neonatal Screening (Sapporo U. Japan)

 

24. 

 

รศ.พญ.สุวรรณี  วิษณุโยธิน

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์                                                   

อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว    

Clinical  Research Fellowship in Pediatric Nephrology (CWRU.USA)

 

25.

 

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

 

26.

 

อ.นพ.รัฐพล อุปลา

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

 

27.

 

อ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

 

28.

 

อ.พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร

 

..สาขากุมารเวชศาสตร์

 

29.

 

 

30.

 

31.

อ.นพ.ยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

 

 

อ.พญ. ดารา  ไม้เรียง

 

อ.พญ. สุนีย์   พนมบัวเลิศ

..สาขากุมารเวชศาสตร์

 

 

ว..กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์

 

ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารโรคไต

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
เนื้อหาภายในเวปไซต์
Interesting Link

L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing